VIEW ORIGINAL ARTICLE (External link)

SSØ-dagen

Senter for statlig økonomistyring arrangerte sin fjerde SSØ-dag torsdag 29. januar 2009.

Over 500 deltok på vår årlige konferansedag og vi er stolte av at konferansen har blitt et så populært arrangement. SSØ-dagen er blitt en viktig arena der beslutningstakere og fagpersoner i departementer og statlige virksomheter får inspirasjon og motivasjon til å se nye muligheter i styringen av offentlig sektor. Dagen ble avsluttet med en buffet der deltagerne fikk anledning til å bli mer kjent med hverandre.

SSØ-prisen tildelt Oljedirektoratet

SSØ-prisen er opprettet for å bidra til å sette fokus på vellykkede aktiviteter og tiltak som er gjennomført for å oppnå bedre ressursutnyttelse i statlige virksomheter.

Årets SSØ-pris for beste virksomhetstiltak gikk til Oljedirektoratet for dristighet i valg av organisasjonsform. Direktoratet har gjennomført et omfattende reformarbeid og er i dag en flat og fleksibel organisasjon som består av en lagstruktur i stedet for mellomledernivå.

- Det er veldig hyggelig å få en pris for vårt valg av organisasjonsform, sa direktør Bente Nyland da hun fikk overrakt SSØ-prisen av finansminister Kristin Halvorsen. Prisen består av et kunstverk laget av Per Fronth.
(Foto: Marianne Thoresen)

Modellen innebærer at de ulike lagene opprettes og nedlegges etter behov, og i forhold til de risikobetraktninger ledelsen gjør. Organisasjonsformen kan dermed raskt tilpasses nye utfordringer og behov. En slik lagstruktur bidrar til en kontinuerlig bevisstgjøring om hvorvidt roller og organisering er riktig for å nå Oljedirektoratets mål. Oljedirektoratet peker i nominasjonen på at reformarbeidet har gjort dem i stand til å utnytte virksomhetens ressurser effektivt og møte utfordringer på en god måte.

I juryens begrunnelse heter det:

”Oljedirektoratet har valgt en flat organisasjonsform som er teambasert og fleksibel - i motsetning til det tradisjonelle hierarki. Gjennom 10 års aktivt arbeid har modellen vist gode resultater når det gjelder

* faglige resultater
* omdømme
* kompetanseutvikling
* effektiv ledelse og administrasjon

Juryen berømmer Oljedirektoratets balanserte fremstilling av utfordringene i reformperioden og dokumentasjonen av de gode resultatene. Juryen vil videre trekke frem Oljedirektoratets bruk av evalueringer og brukerundersøkelser i sine læringsprosesser. Det vises også til at Oljedirektoratet fortsatt aktivt arbeider med å tilpasse organisasjonsformen når rammebetingelsene endres eller nye utfordringer oppstår.

Juryen ønsker å markere at god mål- og resultatstyring kan skje med ulike virkemidler. Juryen tar ikke til orde for at alle bør kopiere Oljedirektoratets organisasjonsform, men modellen er en inspirasjon til å være innovativ i bruk av virkemidler for å nå målene med effektiv ressursbruk.”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------